Anunţ - rezultat final

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de „administrator, treaptă profesională I, (M)” din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire. Publicat astăzi 08.11.2019


Anunţ - interviului

Rezultatul interviului susținut în data de 07.11.2019 pentru ocuparea unui post vacant de „administrator, treapta profesionala I, studii medii” din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire. Publicat astăzi 07.11.2019


Anunţ - rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise susținute în data de 04.11.2019 pentru ocuparea unui post vacant de „administrator, treaptă profesională I, (M)” din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire. Publicat astăzi 04.11.2019


Anunţ - rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de „administrator, treaptă profesională I, (M)” din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire. Publicat astăzi 23.10.2019


Anunţ - Loc de muncă - Concurs

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 301A, judeţul Buzău organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de administrator , treapta I, studii medii, din cadrul Serviciului financiar–contabilitate, administrativ, deservire.
Condiţii necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:
· studii medii absolvite cu diplomă
· vechime în muncă : minimum 7 ani
Concursul se va desfăşura astfel:
· 22 octombrie 2019, ora 16:00 termenul limită de depunere a dosarelor;
· 04 noiembrie 2019, ora 10:00 probă scrisă;
· 07 noiembrie 2019, ora 10:00 interviu.
Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.
În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.
Dosarele de concurs vor cuprinde:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea(certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae
Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de administrator , treapta I, studii medii, din cadrul Serviciului financiar–contabilitate, administrativ, deservire:
1. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 82/1991 republicată – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 22/1969 actualizată, privind angajarea gestionarilor constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
5. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.
Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact: Zaharia Mihaela, telefon: 0238721509, interior 103, fax: 0238717283.