BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău în imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 
Anunturi
- Locuri de muncă

 Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 1801/ 10.08.2018

                                              

REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat pentru ocuparea unui post

vacant de șofer I

  

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Interviu

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Șerban Alexandru Cristian

100,00

65,00

82,50

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

60,00

-

-

RESPINS

3.

Filip Victor-Viorel

60,00

-

-

RESPINS

        

    Secretar comisie de concurs,

              Zaharia Mihaela,

Inspector specialitate resurse umane

 

 

 

►                                                                                                                                                                                   Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 1791/ 09.08.2018, ora 1200

 

REZULTATUL

 

Interviului, concurs ocuparea unui post vacant de șofer, treapta I

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Șerban Alexandru Cristian

65,00

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

-

RESPINS

3.

Filip Victor-Viorel

-

RESPINS

 

Promovarea interviului se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de  10.08.2018, ora 1200.

          

 Secretar comisie de concurs,

    Zaharia Mihaela,

                                                                                  Inspector  resurse umane

 

 

                                                                                             Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

                  Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

              Nr. 1753/ 06.08.2018

  

PLANUL INTERVIULUI

 

Data desfăşurării: 09 august 2018, ora 10,00

Loc de desfăşurare:  Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău, bld. Unirii nr. 140 A

 

                         În conformitate cu prevederile art. 23 şi art. 24 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs va proceda la desfăşurarea interviului.

                     Interviul va fi evaluat pe baza următoarelor criterii:

Nr.

crt.

Criteriul de evaluare

Punctajul maxim

1.

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

50

2.

 capacitatea de analiză şi sinteză;   

30

3.

 motivaţia candidatului;

10

4.

 comportamentul în situaţiile de criză;

10

                                                                                          Total

100 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

     Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 1752/ 06.08.2018, ora 1100

                                            

                                                                                       REZULTATUL

 

Probei scrise test – grilă, concurs ocuparea unui post

vacant de șofer, treapta I

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Șerban Alexandru Cristian

100

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

60

ADMIS

3.

Filip Victor-Viorel

60

ADMIS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului-grilă, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de 07.08.2018, ora 1100.

 

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 09.08.2018, ora 1000

 

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

     Inspector  resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Mangerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 1680/26.07.2018

 

 

 

 

R E Z U L T A T U L

 

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de șofer I”

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

Observaţii

 

1.

Șerban Alexandru Cristian

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

2.

Iacob Gabriel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de vechime și experiență în domeniu de 3 ani

3.

Gheorghiță Viorel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

4.

Matei Iulian

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de deținere permis de conducere categoria C

5.

Filip Victor-Viorel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.08.2018, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în bld  Unirii, nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Zaharia Mihaela, inspector de specialitate, compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 26.07.2018, ora 1100 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                               Zaharia Mihaela

 

 

                                                                                                                                                     Concurs

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șofer,  treapta I –  din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire.

Condiţii  necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         studii medii/generale

bullet permis de conducere categoria B și C
bullet vechime în muncă și experiență în domeniu : minimum 3 ani

Concursul se va desfăşura astfel: 

·         25 iulie 2018,  ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         06 august 2018, ora 10:00 probă scrisă;

·         09 august 2018, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

a.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae

     

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de șofer, treapta I , din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

o   Ordonanța de urgență a guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o   Hotărârea nr.1391/2006 actualizată pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002;

o   Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare , Cap IV – Obligațiile lucrătorilor;

o   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

           

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 

Concurs proiecte Bibliotecă

Rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director / Manager la Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau

 

 

 

Rezultatul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director / Manager la Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea interviului în cadrul concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de Director/ Manager la Biblioteca județeană ” Vasile Voiculescu” Buzău

 

 

 

 

Rezultatul etapei I

 

 

Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 3737/14.12.2017

                                              

REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat

pentru ocuparea unui post vacant de vacant de bibliotecar, gradul debutant,

studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Interviu

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Stan Oana-Ramona

56,66

89,00

72,83

ADMIS

2

Constantinică Constanța

50,33

84,00

67,16

RESPINS

 

          Secretar comisie de concurs,

                                                                                                        Zaharia Mihaela,

                                                                                                  Inspector resurse umane

 

                                                                                                                               Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 3715 /13.12.2017

                                              

REZULTATUL

 

Interviului la concursul pentru ocuparea unui post

vacant de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

13 decembrie 2017

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Stan Oana-Ramona

89,00

ADMIS

2.

Constantinică Constanța

84,00

ADMIS

 

        Promovarea interviului se face ca urmare a obținerii punctajului de minim 50 de puncte.

         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conform prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

         Afișat astăzi, 13.12.2017, ora 1300  , pe site-ul și la sediul Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.       

 

          Secretar comisie de concurs,

                                                                                                        Zaharia Mihaela,

                                                                                                   Inspector resurse umane

 

 

                                                                                                  Comisia constituită conform  prevederilor

                Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

                       Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

         Nr. 3617/11.12.2017

 

REZULTATUL

 

Probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post

vacant de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Stan Oana-Ramona

56,66

ADMIS

2.

Constantinică Constanța

50,33

ADMIS

3.

Anghel Adriana-Cristina

42,00

RESPINS

4.

Răican Dănuț

40,66

RESPINS

5.

Pătrașcu Valentina-Cristina

18,00

RESPINS

6.

Vlad Lucia-Laura-Alexandra

8,00

RESPINS

7.

Burducea Maria-Loredana

-

ABSENT

8.

Frîncu Maria

-

ABSENT

9.

Barbu Andreea

-

ABSENT

10.

Ilie Gabriela

-

ABSENT

11.

Pascu Mihaela

-

ABSENT

12.

Holban Natalia

-

ABSENT

13.

Grozav Liliana-Roxana

-

ABSENT

14.

Constantinescu Luminița-Veronica

-

ABSENT

15.

Frățilă Georgian

-

ABSENT

 

            Promovarea probei scrise se face ca urmare a obținerii punctajului de minim 50 de puncte.

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul  în data de 13.12.2017, ora 1000

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conform prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Afișat astăzi, 11.12.2017, ora 1530  , pe site-ul și la sediul Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.       

 

                                                                                                 Secretar comisie de concurs,

                                                                                              Zaharia Mihaela,

                                                                                                 Inspector resurse umane

 

 

                                                                                         Comisia constituită conform  prevederilor

  Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

     Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

  Nr. 3455 /28.11.2017

 

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „bibliotecar, gradul debutant, studii superioare” din cadrul Biroului Corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

 

Observaţii

 

1.

Constantinică Constanța

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

2.

Răican Dănuț

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

3.

Stan Oana-Ramona

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

4.

Burducea Maria-Loredana

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

5.

Frîncu Maria

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

6.

Barbu Andreea

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

7.

Vlad Lucia-Laura-Alexandra

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

8.

Ilie Gabriela

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

9.

Pascu Mihaela

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

10.

Pătrașcu Valentina- Cristina

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

11.

Holban Natalia

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

12.

Anghel Adriana-Cristina

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

13.

Grozav Liliana-Roxana

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

14.

Constantinescu Luminița-Veronica

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

15.

Frățilă Georgian

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data de 11.12.2017, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A. Rezultatele probei scrise se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zaharia Mihaela, inspector de specialitate resurse umane.

v  Afişat astăzi 28.11.2017, ora 1000 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                                                          Zaharia Mihaela,

                                                                                                   Inspector resurse umane

 

 

                                                                                                                                                                                                              ANUNŢ

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca.

·         nivelul studiilor - superioare

·         fără condiții de vechime

Concursul se va desfăşura astfel: 

·         27 noiembrie  2017,  ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         11 decembrie 2017, ora 10:00 probă scrisă;

·         13 decembrie 2017, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Rezultatele pentru fiecare probă se afişează în termen de maxim 3 ore de la terminarea probei şi pot fi contestate în termen de 24 ore de la afişare.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- apt medical pentru ocuparea postului de de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca;

- comunicare bună cu personalul bibliotecii şi utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă;

- spirit de iniţiativă.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

   a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

   b) copie act de identitate, copie certificat naştere sau căsătorie (dacă este cazul);

   c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

   d) copie carnet de muncă, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL în copie;

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia de de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare , caz în care originalul cazierului judiciar se depune până la data de 11.12.2017;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae. 

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

         Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul central  al instituţiei, respectiv 27.11.2017, ora 14,00.

        

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca.

1. Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții  și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

            3.CIORCAN, Marcel. Organizarea colecțiilor de bibliotecă: bazele blioteconomiei. Cluj-Napoca:Casa Cărții de Știință, 2001;

           4.CIORCAN, Marcel. Bazele biblioteconomiei: relații publice-comunicare-imagine-conduită. Craiova: MJM, 2005;  

           5. BUTUC, Liviu. Compendiu de biblioteconomie. Buzău:Aldin,2011; 

           6. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „V.Voiculescu”  Buzău.    

  

          Tematica:

 1. Completarea și dezvoltarea colecțiilor

 2. Clasificarea și catalogarea documentelor

 3. Cotarea documentelor

 4. Evidența documentelor

 5. Organizarea colecțiilor și serviciilor de bibliotecă

 1. Relațiile publice

 2. Gestionarea documentelor de bibliotecă

 3. Bibliotecarul – atribuții și competenţe

 4. Funcționarea și responsabilitățile structurilor instituției

 5. Noțiuni de legislație de bibliotecă

           

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 

                                                                  Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                  Nr. 3054 /26.10.2017, ora 1600

                                              

REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat pentru ocuparea unui post

vacant de muncitor calificat I – întreținere

  

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Proba practică

Interviu

Media celor trei probe

Rezultatul

1.

Cîlț Valentin Giani

60,00

82,09

66,67

69,59

ADMIS

2.

Ciobotaru Iulian

70,00

71,64

56,67

66,10

RESPINS

          

    Secretar comisie de concurs,

              Zaharia Mihaela,

                                                                                               Inspector specialitate resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                  Nr. 3053/26.10.2017, ora 1600

                                               

     REZULTATUL

 

                                   Interviului, concurs ocuparea unui post

                                vacant de muncitor calificat I – întreținere

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Cîlț Valentin Giani

66,67

ADMIS

2.

Ciobotaru Iulian

56,67

ADMIS

3.

Carp Iancu

46,67

RESPINS

4.

Lazăr Aurelian

41,67

RESPINS

 

       Promovarea interviului se face ca urmare a obținerii punctajului minim              de 50 de puncte.

      Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului, pot depune contestaţii scrise

la secretarul comisiei de concurs până în data de  27.10.2017, ora 1600.

  

 Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

     Inspector  resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 3024 /25.10.2017

 

                                              

 

PLANUL INTERVIULUI

 

 

Data desfăşurării: 26 octombrie 2017, ora 10,00

Loc de desfăşurare:  Biblioteca judeţenă „V.Voiculescu” Buzău, bld. Unirii nr. 140 A

 

            În conformitate cu prevederile art. 23 şi art. 24 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs va proceda la desfăşurarea interviului.

 

                     Interviul va fi evaluat pe baza următoarelor criterii:

 

Nr.

crt.

Criteriul de evaluare

Punctajul maxim

1.

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

50

2.

 capacitatea de analiză şi sinteză;   

30

3.

 motivaţia candidatului;

10

4.

 comportamentul în situaţiile de criză;

10

                                                                                          Total

100 puncte

 

 

Comisia de concurs:

 

-          Dumitru Taisia            _______________

-          Georgescu Nicolae     ___________

-          Vasile Marian     ___________

 

               Secretar comisie de concurs,

                        Zaharia Mihaela,

                 Inspector  resurse umane

 

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                  Nr. 3023 /25.10.2017, ora 1600

                                               

     REZULTATUL

 

                               Probei practice, concurs ocuparea unui post

                                vacant de muncitor calificat I – întreținere

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Cîlț Valentin Giani

82,09

ADMIS

2.

Ciobotaru Iulian

71,64

ADMIS

3.

Lazăr Aurelian

71,36

ADMIS

4.

Carp Iancu

69,18

ADMIS

5.

Bîscă Pompiliu

16,42

RESPINS

 

 

         Promovarea probei practice se face ca urmare a obținerii punctajului minim   de 50 de puncte.

           Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 26.10.2017 începând cu  ora 1000.

 

 

 

 

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

    Inspector  resurse umane

 

 

 

                                                                                                                                     Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 2985/23.10.2017

 

PLANUL  PROBEI  PRACTICE

 

Data desfăşurării: 25 octombrie 2017, ora 10,00

Loc de desfăşurare:  Biblioteca judeţenă „V.Voiculescu” Buzău, bld. Unirii nr. 140 A

 

            În conformitate cu prevederile art. 23 şi art. 24 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs va proceda la desfăşurarea probei practice.

 

         Proba practică va fi evaluată pe baza următoarelor criterii:

 

Nr.

crt.

Criteriul de evaluare

Punctajul maxim

1.

Capacitatea de adaptare

10

2.

Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile

10

3.

Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice

55

4.

Capacitatea de comunicare

10

5.

Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

15

                                                                                          Total

100 puncte

 

Comisia de concurs:

 

-          Dumitru Taisia            _______________

-          Georgescu Nicolae     ___________

-          Vasile Marian     ___________

 

               Secretar comisie de concurs,

                        Zaharia Mihaela,

                                                                                           Inspector  resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 158/28.09.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                 Nr. 2984 /23.10.2017, ora 1200

                                              

 REZULTATUL

 

Probei scrise test – grilă, concurs ocuparea unui post

vacant de muncitor calificat I – întreținere

  

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Carp Iancu

80

ADMIS

2.

Cîlț Valentin Giani

60

ADMIS

3.

Ciobotaru Iulian

70

ADMIS

4.

Lazăr Aurelian

70

ADMIS

5.

Bîscă Pompiliu

80

ADMIS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului-grilă, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs astăzi 23.10.2017, până la ora 1600.

  

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 25.10.2017, ora 1000

  

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

     Inspector  resurse umane

 

►                                                                                                                                                         REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de muncitor calificat I – întreținere”

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

Observaţii

 

1.

Carp Iancu

Muncitor calificat I – întreținere (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

2.

Cîlț Valentin Giani

Muncitor calificat I – întreținere (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

3.

Ciobotaru Iulian

Muncitor calificat I – întreținere (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

4.

Lazăr Aurelian

Muncitor calificat I – întreținere (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

Lipsă cazier judiciar

5.

Bîscă Pompiliu

Muncitor calificat I – întreținere (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă (textul grilă) în data de 23.10.2017, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii, nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Zaharia Mihaela, inspector de specialitate, compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 13.10.2017, ora 1100 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

 

►                                                                                                                                                         ANUNŢ

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat  treapta I – întreținere, din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire.

·         studii medii

bullet

curs calificare profesională/ Școală Profesională, cu cel puțin una din calificările: tâmplar, lăcătuș, instalator sanitar, electrician

bullet

vechime în muncă: minimum 3 ani

Concursul se va desfăşura astfel: 

·         23 octombrie 2017, ora 10:00 probă scrisă-test grilă;

·         25 octombrie 2017, ora 10:00 probă practică;

·         26 octombrie 2017, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Rezultatele pentru fiecare probă se afişează în termen de maxim 3 ore de la terminarea probei şi pot fi contestate în termen de 24 ore de la afişare. Rezultatele contestaţiilor se  afişează în termen de 4 ore de la finalizarea depunerii acestora iar rezultatul final se va afişa în data de  27.10.2017 ora 15,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- apt medical pentru ocuparea postului de muncitor calificat I- întreținere;

- comunicare bună cu personalul bibliotecii şi utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă;

- spirit de iniţiativă.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

   a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

   b) copie act de identitate, copie certificat naştere şi căsătorie (dacă este cazul);

   c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

   d) copie carnet de muncă, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL în copie;

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia de muncitor calificat I – întreținere, caz în care originalul cazierului judiciar se depune până la data de 23.10.2017;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae. 

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

         Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul central  al instituţiei, respectiv 12.10.2017, ora 14,00.

        

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de muncitor calificat treapta I – întreținere, din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

           1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;

            2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

            3. Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor cu modificările și completările ulterioare.

           

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 

                                                                                                                                                   PROCES-VERBAL

      încheiat astăzi 13.09.2017, de către secretarul comisiei de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat             treapta I – întreținere

  

       Conform calendarului de concurs,  perioada 29.08.2017 – 12.09.2017 ora 14.00 s-a constituit ca și perioadă de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat treapta I – întreținere, a eventualilor candidați.

      Astăzi, 13.09.2017, după expirarea perioadei de depunere a dosarelor de către eventualii candidați, se constată că NU A FOST DEPUS niciun dosar pentru înscrierea la concurs pentru funcția de muncitor calificat treapta I – întreținere, cu calificarea de electrician din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

 

Secretar comisie de concurs,

            Zaharia Mihaela,

                                                                              inspector specialitate resurse umane

 

►                                                                                                                                                         ANUNŢ

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat  treapta I – întreținere, cu calificarea de electrician din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire.

     Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

·         a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

·         b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

·         c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         d) are capacitate deplină de exercițiu;

·         e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

·         f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

·         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         studii generale/medii și calificare profesională de electrician

·         vechime în muncă minimum 5 ani 

·         vechime în specialitatea electrician minimum 5 ani

·         apt medical pentru ocuparea postului de muncitor calificat I – întreținere

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         12 septembrie 2017, ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         25 septembrie 2017, ora 11:00 proba scrisă;

·         28 septembrie 2017, ora 11:00 interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a

 criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.     cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.     curriculum vitae.

         În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de muncitor calificat treapta I – întreținere, cu calificarea de electrician din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

         1. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7 - 2011 cap.4, cap.5, cap.9

         2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituții publice cu modificările și completările ulterioare

         3.  Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;

         4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

         5. Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor cu modificările și completările ulterioare.

               

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

                                    

                                                                                                                              DIRECTOR,

                                                                                                                            BÂSCEANU MARIUS-MIHAIL

 

 

►                                                                                                                                                                     

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 7 / 26.01.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr.       / 27.02.2017

                                               

                  REZULTATUL  FINAL

 

                       al concursului organizat

pentru ocuparea unui post vacant de economist gradul profesional IA

  

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Interviu

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Zaharia Mihaela

79,50

66,66

73,08

ADMIS

2

Mihai Delia-Constantina

55,00

65,33

60,16

RESPINS

 

  

Secretar comisie de concurs,

   Panait-Militaru Georgeta,

        consilier juridic

 

 

                                                                                          Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 8 / 26.01.2017 a

      Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr.320 / 27.02.2017

 

REZULTATUL 

soluționării contestației concursului organizat

pentru ocuparea unui post vacant de economist gradul profesional IA

 

Nr.

crt.

Candidat

Notă

interviu

Inițială

Notă

interviu

după soluționare contestație

1.

Mihai Delia-Constantina

81,66

65,33

 

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

  

Secretar comisie de concurs,

   Panait-Militaru Georgeta,

        consilier juridic

 

 

►                                                                                                                                                                                 Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 7/26.01.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr. 305 /23.02.2017

 

REZULTATUL

 

Interviului la  concursul pentru ocuparea unui post

vacant de economist gradul profesional IA

23 februarie 2017

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Mihai Delia-Constantina

81,66

ADMIS

2.

Zaharia Mihaela

66,66

ADMIS

 

            Afişat astăzi 23 decembrie 2017, ora 15,00.

Rezultatul  interviului poate fi contestat în scris la secretarul comisiei de concurs până în data de  24.02.2017, ora 1500.

 

   Secretar comisie de concurs,

      Panait-Militaru Georgeta,

              Consilier juridic

 

 

                                                                                            Comisia constituită conform  prevederilor

     Dispoziţiei nr.  7 / 26.01.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

   Nr. 277  /21.02.2017, ora 1030

                                               

REZULTATUL

 

Probei scrise, concurs ocuparea unui post

vacant de economist gradul profesional IA

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Zaharia Mihaela

79,50

ADMIS

2.

Ciucu Iulica

60,80

ADMIS

3.

Mihai Delia-Constantina

55,00

ADMIS

4.

Popa Maria

27,55

RESPINS

5.

Ticea Ioana-Laura

25,20

RESPINS

6.

Mușătescu Claudia-Florentina

24,90

RESPINS

7.

Boțoacă Georgeta-Claudia

20,90

RESPINS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conf. prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

  

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul  în data de 23.02.2017, ora 1300

  

Secretar comisie de concurs,

   Panait-Militaru Georgeta,

          Consilier juridic

 

 

 

►                                                                                                                                                                          Comisia constituită conform  prevederilor

   Dispoziţiei nr. 7/26.01.2017 a

         Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 239  /14.02.2017

 

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „economist gradul profesional IA

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru

candidează

Rezultatul

selecţiei

 dosarului

 

Observaţii

 

1.

Ciucu Iulica

Economist IA (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

-

2.

Zaharia Mihaela

Economist IA (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

-

3.

Mihai Delia-Constantina

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

-

4.

Boțoacă Georgeta-Claudia

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

-

5.

Ticea Iona-Laura

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

Lipsă cazier judiciar

6.

Mușătescu Claudia-Florentina

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

Lipsă cazier judiciar

7

Popa Maria

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

Lipsă cazier judiciar

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data de 20.02.2017, ora 1100  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în teremen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Panait-Miliaru-Georgeta, consilier juridic.

v  Afişat astăzi 14.02.2017, ora 1400 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe siteul instituţiei.

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                                                   Panait-Militaru Gerogeta,

           Consilier juridic

 

 

                                                                                                                                                     ANUNŢ

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău, cu sediul central în B-dul Unirii nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist gradul profesional IA- personal contractual, în cadrul Serviciului financiar-contabilitate administrativ, deservire.

     Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

·         a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

·         b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

·         c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         d) are capacitate deplină de exercițiu;

·         e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

·         f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

·         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         diplomă de licenţa în specialitate economică;

·         minim 5 ani  vechime în specialitatea studiilor.

·         experienţă în domeniul resurselor umane;

·         cunoştinţe temeinice în domeniul resurselor umane şi a salarizării personalului;

·         operare pe calculator în programul de salarii Sava, Word şi Excel.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         10 februarie 2017, ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         20 februarie 2017, ora 11:00 proba scrisă;

·         23 februarie 2017, ora 11:00 interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.     cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.     curriculum vitae.

         În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de ,,economist,  gradul profesional IA din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul resurselor umane şi salarizării personalului.

1.    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului

- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

    3.  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

    4.  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

    5.  Ordonanţa nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi special, cu modificările şi completările ulterioare;

     6.  Legea nr. 334 din 31 mai 2002    *** Republicată  Legea bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare;

     7.  H.G. nr. 500 /2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare;

     8.  Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;

    9.  Legea nr. 95/2006 privind  reforma  în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările  ulterioare  numai TITLUL VIII   Asigurările sociale de sănătate (art. 219 la art.228);

    10.   Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

   11.   O.U. G.  nr. 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

   12.   Statistică: S1 –Lunar (ancheta saupra câştigurilor salariale),  LV – trimestrial (ancheta locurilor de muncă vacante in trim.), FORPRO (formarea profesională), Declaraţia informativă 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficarii de venit – annual, S3 – annual (costul forţei de muncă), Investiţii (cheltuieli de capital) – trimestrial, Statul de funcţii – semestrial.

    13.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii judeţene “V.Voiculescu” Buzău, publicat pe site-ul instituţiei;

   14.  Organigrama Bibliotecii judeţene “v.Voiculescu” Buzău, publicată pe site-ul instituţiei;

   15.   Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

         Tematica:

bullet

Incheirea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă:

bullet

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante;

bullet

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru promovarea personalului în grade / trepte profesionale imediat superioare;

bullet

Stabilirea drepturilor salariale

bullet

Completare şi transmitere REVISAL;

bullet

Contribuţii de asigurări sociale;

bullet

Calculul concediilor medicale;

bullet

Intocmirea si depunerea Declaraţiei unice 112;

bullet

Întocmire dări de seamă statistice;

bullet

Cunoaşterea structurii organizatorice a instituţiei       

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul  central al bibliotecii situate în B-dul Unirii nr. 140 A sau la numărul de telefon 0238721509, interior 103 – Compartimentul resurse umane.

 

 

DIRECTOR,

BÂSCEANU MARIUS-MIHAIL

 

 

►                                                                                                                                                               Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 119/25.11.2016 a

       Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr........../22.12.2016

           

            REZULTATUL

 

Probei practice-interviului la  concursul pentru ocuparea unui post

vacant de economist gradul profesional IA

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Chircu Roxana

39,16

RESPINS

 

 

            Afişat astăzi 22 decembrie 2016, ora 13,00.

Rezultatul probei practice-interviului poate fi contestat în scris la secretarul comisiei de concurs până în data de  23.12.2016, ora 1300.

 

                                                                           Secretar comisie de concurs,

      Panait-Militaru Georgeta,

              Consilier juridic

 

 

                                                                                    Comisia constituită conform  prevederilor

    Dispoziţiei nr. 119/25.11.2016 a

  Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

         Nr.3474 /19.12.2016, ora 1530

                                               

REZULTATUL

 

Probei scrise, concurs ocuparea unui post

vacant de economist gradul profesional IA

  

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Chircu Roxana

52,08

ADMIS

2.

Tatu Daniela-Florentina

21,83

RESPINS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conf. prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

  

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică-interviul  în data de 22.12.2016, ora 1000

 

Secretar comisie de concurs,

   Panait-Militaru Georgeta,

       Consilier juridic

 

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 119/25.11.2016 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr.3368/09.12.2016

 

 

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „economist gradul profesional IA

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei

 dosarului

 Observaţii

 

1.

Tatu Daniela-Florentina

Economist IA (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

Cu prezentarea cazierului judiciar până la data desfăşurării probei scrise

2.

Iordache Adina-Elena

Economist IA (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

Cu prezentarea cazierului judiciar până la data desfăşurării probei scrise

3.

Chircu Roxana

Economist IA  (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

-

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data de 19.12.2016, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în strada  Unirii nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediar superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Panait-Miliaru-Georgeta, consilier juridic.

v  Afişat astăzi 09.12.2016, ora 1300 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                                                   Panait-Militaru Gerogeta,

           Consilier juridic

 

 

                                                                                                                                                      ANUNŢ

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău, cu sediul central în B-dul Unirii nr. 140A, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist gradul profesional IA- personal contractual, în cadrul Serviciului financiar-contabilitate administrativ, deservire.

     Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

bullet

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

bullet

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

bullet

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

bullet

d) are capacitate deplină de exercițiu;

bullet

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

bullet

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

bullet

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

bullet

diplomă de licenţa în specialitate economică;

bullet

minim 7 ani  vechime în specialitatea studiilor.

bullet

Cunoştinţe temeinice în domeniul resurselor umane şi a salarizării personalului.

bullet

Operare pe calculator în programul de salarii Sava, Word şi Excel.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

bullet

09 decembrie 2016, ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

bullet

12 decembrie 2016 selecţia dosarelor de înscriere;

bullet

19 decembrie 2016, ora 10:00 proba scrisă;

bullet

22 decembrie 2016, ora 10:00 proba practică-interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.     cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.     curriculum vitae.

         În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de ,,economist,  gradul profesional IA din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul resurselor umane şi salarizării personalului.

 

1.    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului

- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

    3.  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

    4.  Ordonanţa nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi special, cu modificările şi completările ulterioare;

     5.  Legea nr. 334 din 31 mai 2002    *** Republicată  Legea bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare;

     6.  H.G. nr. 500 /2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare;

     7.  Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;

    8.  Legea nr. 95/2006 privind  reforma  în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările  ulterioare  numai TITLUL VIII   Asigurările sociale de sănătate (art. 219 la art.228);

    9.   Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

   10.   O.U. G.  nr. 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

  11.  ORDIN   Nr. 1977/2757/1580 din  9 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" publicat în M.O. nr. 57 din 23 ianuarie 2014;

   12.   Statistică: S1 –Lunar (ancheta saupra câştigurilor salariale),  LV – trimestrial (ancheta locurilor de muncă vacante in trim.), FORPRO (formarea profesională), Declaraţia informativă 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficarii de venit – annual, S3 – annual (costul forţei de muncă), Investiţii (cheltuieli de capital) – trimestrial, Statul de funcţii – semestrial.

    13.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii judeţene “V.Voiculescu” Buzău, publicat pe site-ul instituţiei;

   14.  Organigrama Bibliotecii judeţene “v.Voiculescu” Buzău, publicată pe site-ul instituţiei;

   15.   Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

         Tematica:

bullet

Incheirea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă:

bullet

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante;

bullet

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru promovarea personalului în grade / trepte profesionale imediat superioare;

bullet

Stabilirea drepturilor salariale

bullet

Completare şi transmitere REVISAL;

bullet

Contribuţii de asigurări sociale;

bullet

Calculul concediilor medicale;

bullet

Intocmirea si depunerea Declaraţiei unice 112;

bullet

Întocmire dări de seamă statistice;

bullet

Cunoaşterea structurii organizatorice a instituţiei       

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul  central al bibliotecii situate în B-dul Unirii nr. 140 A sau la numărul de telefon 0238721509, interior 103 – Compartimentul resurse umane.

 

 

                                     

DIRECTOR,

 

BÂSCEANU MARIUS-MIHAIL

 

 

 

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 103/30.09.2016 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr.2619 / 17.10.2016, ora 1000

 

   REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat pentru ocuparea unui post

vacant de îngrijitor – personal contractul

  

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Proba practică

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Ioniţă Marcela

100,00

94,00

97,00

ADMIS

2.

Bâscă Liliana

80,00

100,00

90,00

RESPINS

3.

Tudorie Lămâiţa

80,00

87,33

83,66

RESPINS

 

 

            Secretar comisie de concurs,

              Coman Ion,

          referent resurse umane

 

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 113/30.09.2016 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr.2519/13.10.2016, ora 1200

 

   REZULTATUL

 

Probei practice, concurs ocuparea unui post

vacant de îngrijitor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Bâscă Liliana

100,00

ADMIS

2.

Ioniţă Marcela

94,00

ADMIS

3.

Tudorie Lămâiţa

87,33

ADMIS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei practice, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de  14.10.2016, ora 1200.

 

                                                                                                                                                                              Secretar comisie de concurs,

      Coman Ion,

       referent resurse umane

 

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 113/30.09.2015 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 2464 /10.10.2016, ora 1130

 

              REZULTATUL

 

Probei scrise test – grilă, concurs ocuparea unui post

vacant de îngrijitor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Ioniţă Marcela

100

ADMIS

2.

Bâscă Liliana

80

ADMIS

3.

Tudorie Lămâiţa

80

ADMIS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului-grilă, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs astăzi 10.10.2016, până la ora 1600.

             Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 13.10.2015, ora 1000

  

 

Secretar comisie de concurs,

              Coman Ion,

     referent resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 113/30.09.2016 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr.2388/03.10.2016

  

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „îngrijitor” la Biroul Corp B – Filiale situat în str. Poştei nr. 1

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

1.

Ioniţă Marcela

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

2.

Tudorie Lămâiţa

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

3.

Bâscă Liliana

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

4.

Labeş Elena

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă (textul grilă) în data de 10.10.2016, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în teremen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediar superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Coman Ion, referent compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 04.10.2016, ora 1000 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe siteul instituţiei.

 

                                                                                                                    Secretar comisie de concurs,

                                                                                                                     Coman Ion,

                                                                                                                     referent resurse umane

 

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire:

-  îngrijitor (femeie de serviciu) Corpul B – Filiale, situat în str. Poştei nr. 1 Buzău  – 1 post.

-  nivelul posturilor:  de execuţie

-  nivelul studiilor: generale

-  fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Concursul se va desfăşura astfel: 

- Test grilă în data de 10.10.2016,  ora  10,00.

- Proba practica în data de  13.10.2016,  ora 10,00

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Rezultatele pentru fiecare probă se afişează în termen de maxim 3 ore de la terminarea probei şi pot fi contestate în teremen de 24 ore de la afişare. Rezultatele contestaţiilor se  afişează în termen de 4 ore de la finalizarea depunerii acestora iar rezultatul final se va afişa în data de  16.10.2016 ora 15,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- apt medical pentru  ocuparea postului de îngrijitor;

- comunicare bună cu personalul bibliotecii şi utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă;

- spirit de iniţiativă.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

a)   a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)   b) copie act de identitate, copie certificat naştere şi căsătorie;

c)   c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

d)   d) copie carnet de muncă, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL în copie;

e)   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia de îngrijitor, caz în care originalul cazierului judiciar se depune până la data de 10.10.2016;

f)    f) adecerinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

g)   g) curriculum vitae. 

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

         Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul central  al instituţiei, respectiv 28.09.2016., ora 15,00.

         Bibliografie:

         Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii muncii;

         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

         Legea nr. 40/2010 pentru modificarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

               

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Coman Ion,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 85/14.09.2015 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                   Nr.28074/14.10.2015, ora 1330

                                               

                                                        REZULTATUL

 

Probei practice, concurs ocupare 2 postruri

vacante de îngrijitor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Patache Mariana

94,33

ADMIS

2.

Ioniţă Marcela

94,00

ADMIS

3.

Bălălău Mariana

93,66

ADMIS

4.

Niţu Jeni

81,66

ADMIS

5.

Neagu Valerica

67,66

ADMIS

6.

Stoica Carmen

29,00

RESPINS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei practice, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de  15.10.2015, ora 1330.

  

Secretar comisie de concurs,

              Coman Ion,

     referent resurse umane

Comisia constituită conform prevederilor

Dispoziţiei nr. 85/14.09.2015 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr.2628/01.10.2015

Nr.2807/12.10.2015, ora 1130

 

R E Z U L T A T U L

Probei scrise test – grilă, concurs ocupare 2 postruri vacante de îngrijitor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul

1.

Bălălău Mariana

95

ADMIS

2.

Neagu Valerica

90

ADMIS

3.

Patache Mariana

90

ADMIS

4.

Niţu Jeni

85

ADMIS

5.

Ioniţă Marcela

80

ADMIS

6.

Stoica Carmen

65

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului grilă, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs astăzi 12.10.2015, până la ora 16,00

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 14.10.2015, ora 10,00

 

Secretar comisie de concurs,

              Coman Ion,

     referent resurse umane

 

 

      Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 85/14.09.2015 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr.2629/01.10.2015

  

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscriţi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „îngrijitor”  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A

şi a unui post vacant de „îngrijitor”  la Biroul Corp B – Filiale situat în str. Poştei nr. 1

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

1.

Bălălău Mariana

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

2.

Ioniţă Marcela

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

3.

Neagu Valerica

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

4.

Niţu Jeni

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

5.

Patache Mariana

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

6.

Stoica Carmen

Îngrijitor (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ, deservire)

ADMIS

  

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă (textul grilă) în data de 12.10.2015, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în teremen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediar superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Coman Ion, referent compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 01.10.2015, ora 1300 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.

 

Secretar comisie de concurs,

              Coman Ion,

     referent resurse umane

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire:

-  îngrijitor sediul central – 1 post

-  îngrijitor Corpul B – Filiale, situat în str. Poştei nr. 1 Buzău  – 1 post.

-  nivelul posturilor:  de executie

-  nivelul studiilor: generale

-  fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Concursul se va desfăşura astfel: 

- Test grilă în data de 12.10.2015,  ora  10,00.

- Proba practica în data de  14.10.2015,  ora 10,00

          Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

          Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

          Candidatul cu punctajul cel mai mare are dreptul de a opta  pentru unul din cele două posturi,  respectiv sediul central sau Corpul B-Filiale. Candidatul situat pe locul doi va ocupa postul rămas neocupat. Dacă candidatul situat pe locul 2 refuză postul acesta  va fi ocupat de candidatul situat pe locul 3 şi aşa mai daparte cu condiţia ca acesta să fi obţinut cel puţin 50 puncte la fiecare probă.

          În cazul în care posturile scoase la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

          Rezultatele pentru fiecare probă se afişează în termen de maxim 3 ore de la terminarea probei şi pot fi contestate în teremen de 24 ore de la afişare. Rezultatele contestaţiilor se  afişează în termen de 4 ore de la finalizarea depunerii acestora iar rezultatul final se va afişa în data de  16.10.2015 ora 15,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- apt medical pentru  ocuparea postului de îngrijitor;

- comunicare bună cu personalul bibliotecii şi utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă;

- spirit de iniţiativă.

          Dosarele de concurs vor cuprinde:

a)     cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)    copie act de identitate, copie certificat naştere şi căsătorie;

c)     copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

d)    copie carnet de muncă, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL în copie;

e)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia de îngrijitor, caz în care originalul cazierului judiciar se depune până la data de 12.10.2015;

f)      adecerinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

g)     curriculum vitae. 

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul central  al instituţiei, respectiv 30.09.2015., ora 15,00.

          Bibliografie:

          Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii muncii;

          Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

          Legea nr. 40/2010 pentru modificarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

               

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Coman Ion,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

Biblioteca judeţeană “V.Voiculescu” Buzău, organizează în ziua de 26 ianuarie 2015, ora 10, la sediul central din B-dul Unirii, nr. 140A, Buzău, examen pentru promovare în grad profesional superior a funcţiei contractual de referent debutant din cadrul Biroului imagine, comunicare şi marketing cultural.

 

Bibliografia:

-         “Marketing şi cultură”, Marta Moldoveanu, I. Valeriu Ioan-Franc, ed. Export, 1997;

-         “Comunicare publică”, Pierre Zemor, Ed. Institutului European, 2003;

-         “Managementul serviciilor pentru utilizatori în biblotecile contemporane”, Liviu Ioan Dediu, ANRPR, 2012;

-         Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii judeţene “V.Voiculescu” Buzău;

-         Regulamentul intern al Bibliotecii judeţene “V.Voiculescu”.

 

Examenul constă în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte din maxim 100puncte.

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău organizează în perioada 10 – 16 decembrie 2014, la sediul central din B-dul Unirii, nr. 140A, concurs / examen pentru ocuparea unui  post  vacant de bibliotecar, studii superioare, gradul  II,  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  în cadrul Serviciului  Dezvoltarea colecţiilor, activitate metodică, biblioteca franceză. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: cerere de înscriere; dovada vechimii în specialitatea studiilor corespunzătoare postului (carnet de munca, adeverinţe, extras raport salariat Revisal); copie acte de studii şi original; curriculum vitae; cazier judiciar; adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru a ocupa postul, eliberată de medicul de familie; copie acte identitate (buletin de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie pentru femei şi originalele respective). Condiţiile de participare la concurs, condiţiile de desfăşurare ale acestuia, bibliografia şi tematica se regăsesc în anexa nr.1 a prezentului anunţ. Înscrierile se fac la compartimentul resurse umane  în termen de 10 zile lucrătoare de la afişare, respectiv până la data 7 noiembrie 2014,  unde se pot obţine şi relaţii suplimentare (telefon 0238721509, int.103).

Anexa 1 la anunţul privind concusul pentru ocuparea  postului vacant de bibliotecar, studii superioare, gradul II

 1. Condiţii de participare la concurs:

-     absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată; vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare  postului – minim 1 an; cunoştinţe temeinice de operare pe calculator;

 1. Principalele cerinţele ale postului:

-     utilizarea foarte bună a PC-ului şi a internetului în limitele postului; capacitate de comunicare interactivă deosebită; exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate; capacitate de organizare eficientă a activităţii şi de respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale; preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale; corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, echilibru şi stăpânire de sine, responsabilitate şi perseverenţă.

 1. Condiţii de desfăşurare a concursului:

 Perioade de desfăşurare a concursului este 10 -16 decembrie  2014. Concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar, studii superioare, gradul II,  se desfăşoară în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere – în data de 11 noiembrie  2014; proba scrisă în data de  10 decembrie  2014, ora 10,00; interviu (data şi ora susţinerii interviului se vor face cunoscute odată cu afişarea rezultatelor de la proba scrisă).

 1. Bibliografia de concurs:

-          Legea nr. 334 / 2002 a bibliotecilor republicată cu modificările  şi completările ulterioare;

-          Legea 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor;

-          BULUŢĂ, Gheorghe. Animaţia în bibliotecă, Bucureşti: Editura CPFPIC, 1998;

-          BUTUC, Liviu. Compendiu de Biblioteconomie, Buzău: Aldin,2011;

-          CIORCAN, M. Relaţiile bibliotecii cu publicul, Bucureşti: Editura CPFPIC, 1997;

-          DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane, Bucureşti, ANBPR, 2012;

-          Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.

 1. Tematica de concurs:

-     Completarea şi dezvoltarea colecţiilor; Clasificarea şi catalogarea documentelor; Cotarea documentelor; Evidenţa documentelor; Organizarea colecţiilor; Serviciul „Relaţii cu publicul” într-o bibliotecă; Serviciul de referinţe; Animaţia culturală în bibliotecă; Elemente de management şi marketing în bibliotecă; Gestionarea documentelor de bibliotecă; Funcţionarea şi responsabilităţile structurilor instituţiei.

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău