BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău în imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 
Anunturi
- Locuri de muncă

                                                                                                                                                                                                CONCURS

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de referent de specialitate , gradul I, studii superioare, din cadrul Compartimentului juridic-achiziții publice.

 Condiţii  necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         studii superioare economice sau tehnice

                vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 3 ani

                vechime în domeniul achizițiilor publice: minimum 2 ani

Concursul se va desfăşura astfel: 

21 decembrie 2018,  ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

      11 ianuarie 2019, ora 10:00 probă scrisă;

      17 ianuarie 2019, ora 10:00 probă practică;

      22 ianuarie 2019, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

a.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae

                      Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante referent de specialitate, gradul I,  studii superioare, din cadrul Compartimentului juridic-achiziții publice .

1.     Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.     Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

3.     Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;

4.     Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

5.     Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

6.     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

7.     Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.     Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene “V.Voiculescu” Buzau;

9.     Ghid de utilizare SEAP

            Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 60/16.11.2018 a

Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 2884/05.12.2018

 

R E Z U L T A T U L

  

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de secretar,  studii medii

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

Observaţii

 

1.

Năstase Adriana

secretar,  studii medii (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

  

v  Candidata declarată admisă va susţine proba scrisă în data de 12.12.2018, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în bld  Unirii, nr. 140 A.

v  Candidata nemulţumită de rezultatul selecţiei dosarelor poate formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Zaharia Mihaela, inspector de specialitate, compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 05.12.2018, ora 1300 la sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

  

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela

 

 

 

CONCURS

 

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de secretar, studii medii –  din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire.

Condiţii  necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         studii medii

bullet

vechime în specialitate : minimum 3 ani

bullet

cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu(limba engleză); bune cunoștințe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Word, Excel, Internet Explorer)

Concursul se va desfăşura astfel: 

·         04 decembrie 2018,  ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         12 decembrie 2018, ora 10:00 probă scrisă;

·         17 decembrie 2018 ora 10:00 probă practică;

·         19 decembrie 2018, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

a.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae

                      Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante secretar,  studii medii, din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

o   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

o    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

o    Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de    aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

o   Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările si completările ulterioare

o   Manual de secretariat si asistență managerială, autori Ionel Enache, Oana Iucu, Maria Pariza, Magdalena Platis, Rodica Tantau,Nina Vargolici, coordonator Adina Berciu-Draghicescu : capitolul II Tehnici de secretariat

o   Regulamentul de organizare si funcționare al Bibliotecii Județene “V.Voiculescu” Buzău

            Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 

 

 Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 1801/ 10.08.2018

                                              

REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat pentru ocuparea unui post

vacant de șofer I

  

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Interviu

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Șerban Alexandru Cristian

100,00

65,00

82,50

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

60,00

-

-

RESPINS

3.

Filip Victor-Viorel

60,00

-

-

RESPINS

        

    Secretar comisie de concurs,

              Zaharia Mihaela,

Inspector specialitate resurse umane

 

 

 

►                                                                                                                                                                                   Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 1791/ 09.08.2018, ora 1200

 

REZULTATUL

 

Interviului, concurs ocuparea unui post vacant de șofer, treapta I

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Șerban Alexandru Cristian

65,00

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

-

RESPINS

3.

Filip Victor-Viorel

-

RESPINS

 

Promovarea interviului se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de  10.08.2018, ora 1200.

          

 Secretar comisie de concurs,

    Zaharia Mihaela,

                                                                                  Inspector  resurse umane

 

 

                                                                                             Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

                  Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

              Nr. 1753/ 06.08.2018

  

PLANUL INTERVIULUI

 

Data desfăşurării: 09 august 2018, ora 10,00

Loc de desfăşurare:  Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău, bld. Unirii nr. 140 A

 

                         În conformitate cu prevederile art. 23 şi art. 24 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs va proceda la desfăşurarea interviului.

                     Interviul va fi evaluat pe baza următoarelor criterii:

Nr.

crt.

Criteriul de evaluare

Punctajul maxim

1.

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

50

2.

 capacitatea de analiză şi sinteză;   

30

3.

 motivaţia candidatului;

10

4.

 comportamentul în situaţiile de criză;

10

                                                                                          Total

100 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

     Managerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 1752/ 06.08.2018, ora 1100

                                            

                                                                                       REZULTATUL

 

Probei scrise test – grilă, concurs ocuparea unui post

vacant de șofer, treapta I

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Șerban Alexandru Cristian

100

ADMIS

2.

Gheorghiță Viorel

60

ADMIS

3.

Filip Victor-Viorel

60

ADMIS

 

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului-grilă, pot depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de concurs până în data de 07.08.2018, ora 1100.

 

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 09.08.2018, ora 1000

 

Secretar comisie de concurs,

           Zaharia Mihaela,

     Inspector  resurse umane

 

Comisia constituită conform  prevederilor

                 Dispoziţiei nr. 30/11.07.2018 a

Mangerului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

                       Nr. 1680/26.07.2018

 

 

 

 

R E Z U L T A T U L

 

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de șofer I”

din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

Observaţii

 

1.

Șerban Alexandru Cristian

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

2.

Iacob Gabriel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de vechime și experiență în domeniu de 3 ani

3.

Gheorghiță Viorel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

-

4.

Matei Iulian

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de deținere permis de conducere categoria C

5.

Filip Victor-Viorel

Șofer I (Serviciul financiar-contabilitate, administrativ,deservire)

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.08.2018, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în bld  Unirii, nr. 140 A.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Zaharia Mihaela, inspector de specialitate, compartimentul resurse umane.

v  Afişat astăzi 26.07.2018, ora 1100 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                               Zaharia Mihaela

 

 

                                                                                                                                                     Concurs

Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”  cu sediul central în localitatea Buzău, bld. Unirii, nr. 140A,  judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de șofer,  treapta I –  din cadrul serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire.

Condiţii  necesare participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:

·         studii medii/generale

bullet permis de conducere categoria B și C
bullet vechime în muncă și experiență în domeniu : minimum 3 ani

Concursul se va desfăşura astfel: 

·         25 iulie 2018,  ora 14:00 termenul limită de depunere a dosarelor;

·         06 august 2018, ora 10:00 probă scrisă;

·         09 august 2018, ora 10:00 interviu.

         Punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte.

         Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.

         În cazul în care postul scos la concurs nu se ocupă se va organiza un nou concurs.

         Dosarele de concurs vor cuprinde:

a.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituției publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (certificate de naştere şi căsătorie – dacă este cazul), potrivit legii, după caz;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  instituție;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;

e.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae

     

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante de șofer, treapta I , din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, administrativ, deservire .

o   Ordonanța de urgență a guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o   Hotărârea nr.1391/2006 actualizată pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002;

o   Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare , Cap IV – Obligațiile lucrătorilor;

o   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

           

Relaţii suplimentare la sediul central al instituţiei, persoană de contact:  Zaharia Mihaela,  telefon: 0238721509,  interior  103, fax: 0238717283.

 

 

Concurs proiecte Bibliotecă

Rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director / Manager la Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau

 

 

 

Rezultatul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director / Manager la Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" Buzau

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea interviului în cadrul concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de Director/ Manager la Biblioteca județeană ” Vasile Voiculescu” Buzău

 

 

 

 

Rezultatul etapei I

 

 

Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 3737/14.12.2017

                                              

REZULTATUL  FINAL

 

al concursului organizat

pentru ocuparea unui post vacant de vacant de bibliotecar, gradul debutant,

studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Candidat

Proba scrisă

Interviu

Media celor două probe

Rezultatul

1.

Stan Oana-Ramona

56,66

89,00

72,83

ADMIS

2

Constantinică Constanța

50,33

84,00

67,16

RESPINS

 

          Secretar comisie de concurs,

                                                                                                        Zaharia Mihaela,

                                                                                                  Inspector resurse umane

 

                                                                                                                               Comisia constituită conform  prevederilor

Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

Nr. 3715 /13.12.2017

                                              

REZULTATUL

 

Interviului la concursul pentru ocuparea unui post

vacant de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

13 decembrie 2017

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Stan Oana-Ramona

89,00

ADMIS

2.

Constantinică Constanța

84,00

ADMIS

 

        Promovarea interviului se face ca urmare a obținerii punctajului de minim 50 de puncte.

         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conform prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

         Afișat astăzi, 13.12.2017, ora 1300  , pe site-ul și la sediul Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.       

 

          Secretar comisie de concurs,

                                                                                                        Zaharia Mihaela,

                                                                                                   Inspector resurse umane

 

 

                                                                                                  Comisia constituită conform  prevederilor

                Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

                       Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

         Nr. 3617/11.12.2017

 

REZULTATUL

 

Probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post

vacant de bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

din cadrul Biroului corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 candidatului

Punctajul obţinut

Rezultat

1.

Stan Oana-Ramona

56,66

ADMIS

2.

Constantinică Constanța

50,33

ADMIS

3.

Anghel Adriana-Cristina

42,00

RESPINS

4.

Răican Dănuț

40,66

RESPINS

5.

Pătrașcu Valentina-Cristina

18,00

RESPINS

6.

Vlad Lucia-Laura-Alexandra

8,00

RESPINS

7.

Burducea Maria-Loredana

-

ABSENT

8.

Frîncu Maria

-

ABSENT

9.

Barbu Andreea

-

ABSENT

10.

Ilie Gabriela

-

ABSENT

11.

Pascu Mihaela

-

ABSENT

12.

Holban Natalia

-

ABSENT

13.

Grozav Liliana-Roxana

-

ABSENT

14.

Constantinescu Luminița-Veronica

-

ABSENT

15.

Frățilă Georgian

-

ABSENT

 

            Promovarea probei scrise se face ca urmare a obținerii punctajului de minim 50 de puncte.

            Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul  în data de 13.12.2017, ora 1000

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise, pot depune contestaţii la secretarul comisiei de concurs în termen de 24 ore de la afişare conform prevederilor art. 31 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Afișat astăzi, 11.12.2017, ora 1530  , pe site-ul și la sediul Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău.       

 

                                                                                                 Secretar comisie de concurs,

                                                                                              Zaharia Mihaela,

                                                                                                 Inspector resurse umane

 

 

                                                                                         Comisia constituită conform  prevederilor

  Dispoziţiei nr. 170/13.11.2017 a

     Directorului Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

  Nr. 3455 /28.11.2017

 

R E Z U L T A T U L

 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

unui post vacant de „bibliotecar, gradul debutant, studii superioare” din cadrul Biroului Corp B – Filiala nr.1 Simileasca

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia pentru care

candidează

Rezultatul

selecţiei dosarului

 

Observaţii

 

1.

Constantinică Constanța

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

2.

Răican Dănuț

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

3.

Stan Oana-Ramona

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

4.

Burducea Maria-Loredana

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

5.

Frîncu Maria

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

6.

Barbu Andreea

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

7.

Vlad Lucia-Laura-Alexandra

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

8.

Ilie Gabriela

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

9.

Pascu Mihaela

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

10.

Pătrașcu Valentina- Cristina

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

11.

Holban Natalia

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

12.

Anghel Adriana-Cristina

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

Prezentarea cazierului judiciar până la data susținerii probei scrise

13.

Grozav Liliana-Roxana

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

14.

Constantinescu Luminița-Veronica

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

15.

Frățilă Georgian

bibliotecar, gradul debutant, studii superioare

ADMIS

-

 

v  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data de 11.12.2017, ora 1000  la sediul central al instituţiei situat în b-ld  Unirii nr. 140 A. Rezultatele probei scrise se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

v  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contactuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zaharia Mihaela, inspector de specialitate resurse umane.

v  Afişat astăzi 28.11.2017, ora 1000 la sediul central al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău şi pe site-ul instituţiei.

 

 

 

Secretar comisie de concurs,

                                                                                                          Zaharia Mihaela,

                                                                                                   Inspector resurse umane

 

 

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău